Skoler og barnehager

Barn og elevers arbeidsmiljø i barnehager og skoler. Tilsyn og status

Barns arbeidsmiljø

Alle skoler og barnehager skal tilfredsstille bestemmelsene i godkjenningforskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler med veiledere og være godkjent av kommunen i henhold til denne.

Dette gjelder: 
1. barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:
   a) virksomheten er regelmessig, og
   b) tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og
   c) antall barn som er til stede samtidig, er tre eller flere.
2. grunnskoler
3. videregående skoler

Formålet er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, samt å forebygge mot sykdom og skade. Dette omfatter tilrettelegging for funksjonshemmede, psykososiale forhold, renhold, inneklima, sanitære forhold, radonkrav, internkontroll, m.m. Det er virksomhetsleders ansvar å sikre at virksomheten har et tilfredsstillende internkontrollsystem.

Se også våre sider; psykososialt miljø,  internkontroll og inneklima.

Godkjenning

Alle skoler og barnehager skal godkjennes etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomhet. Forskriftens §6 stiller krav om at det skal fremlegges søknad for godkjenningsmyndigheten.

Myndigheten til å godkjenne skoler og barnehager i henhold til bestemmelsene i dette lovverket er i utgangspunktet lagt til kommunestyret. Vi utfører saksbehandling og oppfølging av fagområdet for alle våre eierkommuner og de fleste (unntatt Beiarn) har delegert vedtaksmyndighet i enkeltsaker til oss. Godkjenningsprosessen er todelt; plangodkjenning av planer for nyetablering eller renovering/ombygging/utvidelse av eksisterende virksomheter, og driftsgodkjenning etter at de nye eller endrede lokalene er tatt i bruk.

Søknadsskjema

Godkjenningsstatus for barnehager og skoler

Pr. 01.01.2023 var 62 av 68 skoler og 95 av 101 barnehager i de 11 eierkommunene våre godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

Tematilsyn

I tillegg til godkjenning føres det jevnlig tilsyn med at skoler og barnehager fortsetter å tilfredsstille kravene i forskriften. De fleste skoler og barnehager besøkes minimum hvert 4. år. Disse tilsynene gjennføres som tematilsyn, det vil si at vi har fokus på noen spesifikke tema.

Eksempel på tema fra tidligere tilsyn:
2008-2010: Toalett-tilsyn på grunnskolene i Salten, Røst og Værøy
2013-2014: Tematilsyn vedlikeholdsstatus på barnehage- og skolebygg. 49 barnehager besøkt (19 av disse med avvik), 5 grunnskoler (4 med avvik) og 2 videregående skoler (ingen registrerte avvik).
2013-2014: Psykososialt miljø for elevene i grunnskolene i Salten, Røst og Værøy
2015: Bygningsrelatert lydmiljø i barnehager - akustikk og ventilasjonsstøy.
2016-2017: Kampanje Ren Hånd-barnehager; fokus på håndhygiene og smittevern. Jf kampanje i Bergen 
2016-2017: Nasjonal tilsynskampanje - inneklima på skoler. Kampanjen ble initiert av NEMFO, som også har laget prosjektrapport.
2017-2020: Tematilsyn på vedlikeholdsstatus i barnehager og skolebygg.

Lovverk

Folkehelseloven
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. med veileder for skole og for barnehage
Plan- og bygningsloven 
Byggteknisk forskrift (TEK)
Opplæringsloven
Barnehageloven
Arbeidsmiljøloven

Linker

Miljø og helse – en forskningsbasert kunnskapsbase
Folkehelseinstituttets inneklimasider
Veileder om skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler
Folkehelseinstituttets faglige råd: Barnehager og smittevern
Veileder i tilsyn med radon i skoler, barnehager og utleieboliger
Måleprosedyre for måling av radon i skole og barnehage
Direktoratet for byggkvalitet