w

Sykehjem, asylmottak, camping, overnatting

Virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe. Hos oss har vi regelmessige tilsyn ved campingplasser, asylmottak og sykehjem.

24.05.201912:23 Viktor Håkonsen

Det skal tas hensyn til trafikkforhold, tilgjengelighet, forurensning, støy, klimaforhold og risikofaktorer i miljøet, samt områdets utforming og topografi.

Virksomheter skal ikke påføre ulemper for omgivelsene og det skal være gode helsemessige forhold inne. Herunder krav til inneklima, lys, lydforhold, renhold, sanitæranlegg, ulykkesforebygging, forebygge smittsomme sykdommer. Det kreves forebygging mot legionellasmitte. 

Institusjoner og virksomheter som driver læring, pleie og omsorg skal sikre et godt sosialt miljø.

Sykehjem

Virksomhetene har sårbare brukere og vi prioriterer derfor tilsyn på oppfølging av legionellabestemmelsene -   rutiner for å forebygge mot legionellasmitte fra vannforsyningsanlegget. Dette inkluderer fokus på tilsyn og prøvetaking. Det vises også til særskilt informasjon om legionella

I tillegg omfatter forskriften blant annet krav i forhold til hygiene, renhold, støy, inneklima og annen helsemessig ulempe. 

Camping

Campingplasser er underlagt regelmessig tilsyn, hvert 3 til 4 år såfremt det ikke foreligger særskilte klager på plassen. Klager vil vanligvis følges opp fortløpende. I våre 11 kommuner er det omtrent 40 tradisjonelle campingplasser og i tillegg en del rorbuer/sjøhus og hytter til korttidsleie.

Vi prioriterer kontroll av kritiske punkter som uteareal (avfallshåndtering, sanitære forhold, sikkerhet for barn), utleieenheter (hygiene, inneklima, vedlikehold) og sanitærbygg (hygiene, vannforsyning). Kontroller kan være både varslet og ikke-varslet. 

Campingplasser er meldepliktige og skal melde til kommunen før oppstart/ved vesentlige endringer.

Asylmottak

Asylmottakene er underlagt regelmessig tilsyn, omtrent hvert 3-4 år. Det kreves helsemessig tilfredsstillende forhold både internt i boenhetene og overfor omgivelsene. Inneklima og hygiene i fellesareal, tilstand på sanitæranlegg, avfallshåndtering og eventuelle naboklager er vanligvis tema.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som er ansvarlig for at det er tilstrekkelig antall asylplasser av tilstrekkelig kvalitet tilgjengelig. UDI har avtaler med driftsoperatører som står for drifta av mottakene. I avtalene ligger minimumskrav (styringsdokument) i forhold til botilbudene som operatørene skal gi asylsøkerne.

Mottakene har gjennomgående samme nivå på bemanning, og alle har personell som regelmessig er ute på alle adressene. Boforholdene ved de ulike adressene varierer fra alminnelig norsk eneboligstandard til nøktern hybelstandard. Barnefamilier har generelt bedre boforhold enn enslige asylsøkere.

Asylmottak er meldepliktige og skal melde til kommunen før oppstart/ved vesentlige endringer.

Offentlige lokaler, overnatting

Øvrige steder for allmennheten kan i prinsippet være underlagt tilsyn, men besøkes vanligvis kun etter klage eller ved prosjektrettet tilsyn. Det kan være klager på hygieniske forhold, legionella, skadedyr, avfallshåndtering, etc. Eksempler på prosjektrettet tilsyn har vært vårt arbeid med å klarlegge status på legionellarutiner ved henholdsvis overnattingsbedrifter og ved bilvaskeanlegg.

Hospitser er meldepliktige og skal melde til kommunen før oppstart/ved vesentlige endringer.


Lovverk og linker

Forskrift om miljørettet helsevern med veileder
Se også informasjon om hygiene og internkontroll
Meldeskjema miljørettet helsevern