Støy

Utskriftsvennling side

Vi behandler støysaker innenfor rammen til den kommunale helselovgivningen; folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern. Vi kan kontaktes hvis det oppleves støy som man mener er uakseptabel. Saken vil bli vurdert i forhold til regelverket vi har ansvaret for. 

Mye støy

Sentralisering av befolkningen, med fortetting av virksomheter i forhold til boliger, økt trafikk, mye anleggsaktivitet og annet, har medført økt støybelastning. Det er vedtatt nasjonale mål for støyreduksjon fram til 2020.

Helseeffekter

Sterk støy kan forårsake direkte skader på hørselen. Som yrkesskade rapporteres hørselsskader som den største enkeltårsak i Norge i dag. I tillegg kan støy ha negative effekter på søvn, sannsynligvis øke risiko for hjerte-/karsykdom, og generelt føre til økt mistrivsel. På barn nevnes også negativ innvirkning på tale- og språkutviklingen.

Tilsynsmyndigheter

Både statlige og kommunale organ har tilsyn med støy, avhengig av hvilket saksområde som berøres. Kommunehelsetjensten sitt regelverk kommer inn som en mulig løsning der hvor støyhensyn ikke er tilstrekkelig ivaretatt av andre organ. I saker knyttet til vei, industri og flyplasser ivaretas støyhensynet primært av andre organ i stat/kommune. 

Definisjon - målemetoder - tallverdier

Lyd er energi som spres i form av trykkbølger. Alle lyder består stort sett av mange rentoner i ulike frekvenser. Lydenergien kan måles og fremstilles etter en skala. Minste hørbare lyd er meget lav målt i lineær skala i forhold til sterk lyd, derfor fremstilles lydverdier i en logaritmisk skala:  desibel, dB. Minste hørbare lyd gir 0 dB mens smerteterskel er 140 dB. Bruk av logaritmer innebærer at tilsynelatende små tallendringer i dB egentlig er store forskjeller målt i lineær skala. Dobling av lydtrykk er for eksempel en økning med 3 dB, uansett hvor på skalaen man befinner seg. Økning av lydnivå fra 40 dB til 43 dB eller fra 100 dB til 103 dB innebærer altså i begge tilfeller en dobling av lydtrykket.

Lydnivå kan måles med egnet utstyr etter fastsatt metodikk. I større arealsaker beregnes støyutbredningen ( soneinndeling mm.).

Utlån av lydøre

Vi har et lydøre som lånes ut gratis til barnehager/skoler i eierkommunene våre. Dersom støyen skyldes barnas lydnivå innendørs kan et slikt lydøre bidra til å redusere støyproblemet ved å bevisstgjøre stemmebruk innendørs. Lydøret kan bidra i et slikt arbeid.

Ta kontakt med oss dersom dere ønsker å låne et: Tlf. 40 00 77 77 eller e-post: post@hmts.no.

Lovverk og retningslinjer

Forskrift om miljørettet helsevern 
Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 med veileder