Har du en utleiebolig?

I strålevernforskriften stilles det krav om radonmålinger i utleieboliger. Det er eier av boligen som er ansvarlig for at måling utføres og forskriften stiller krav til tiltaksgrense. Den eneste måten å finne ut om din bolig har et radonproblem er å måle. Måling av radon er rimelig og det anbefales at alle måler radon i hjemmet sitt, men utleieenheter skal være testet , og tiltak må iverksettes ved overskridelse. Måling bør foregå over en periode på minst 2 måneder og det er på vinterhalvåret fra midten av oktober til midten av april at måling bør gjennomføres.

Radon gir økt risiko for utvikling av lungekreft. I følge Verdens helseorganisasjon er radon den viktigste årsak til utvikling av lungekreft etter aktiv røyking. Gassen representerer først en helserisiko når den blir konsentrert i inneluft. Risikoen for å utvikle lungekreft er avhengig av radonkonsentrasjon, men også av oppholdstid. Det er først ved eksponering over flere år at det er snakk om noen økning i risiko. Av denne grunn er det kun resultater fra målinger i daglig benyttede oppholdsrom, gjerne stue og soverom, som er relevante.

Anbefalt tiltaksnivå for radon i inneluft er 100 Bq/m3. Tiltaksgrensen defineres ikke som en trygg grense, men en grense hvor tiltak alltid bør iverksettes. Bygningsmessig utførelse skal sikre at mennesker som oppholder seg i et byggverk ikke eksponeres for radonkonsentrasjoner i inneluft som kan gi forhøyet risiko for helseskader, og nye boliger bør konstrueres slik at radonverdien blir lavest mulig. Maksimal grenseverdi er 200 Bq/m3, en verdi som alle oppholdsrom i bygninger bør tilfredsstille. 

  • Mål radon i vinterhalvåret, mellom midten av oktober og midten av april. 
  • Målingen skal foregå over et tidsrom på minst to måneder. 
  • Mål i minst to oppholdsrom i boligen, for eksempel stue og soverom. Har boligen flere etasjer måler du minst i et oppholdsrom i hver etasje. Leiligheter i boligblokker som ligger fra og med tredje etasje over bakkenivå, trenger vanligvis ikke å måles. 
  • Ta kontakt med et firma som selger radonmålinger. Undersøk gjerne med flere for å sammenligne blant annet pris. Du finner et firma ved å søke på internett eller benytte opplysningstjenester. 

Bestill sporfilmbokser for måling i minimum to oppholdsrom. Se ellers måleprosedyre  laget av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet: måling av radon i boligen

For mer informasjon om radon kan dere lese om dette på vår temastide: Stråling
eller hos Direktoratet for strålevern og atmomsikkerhet: https://dsa.no/radon

Forskrift om strålevern og bruk av stråling(Strålevernforskriften

måleapparat radon
radonstråling grunn