Forskrift på høring

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler endres

HMTS har skrevet høringsuttalelse til forslag til ny forskrift.

HMTS sin høringsuttalelse

27. september ble forslag til endring av forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler sendt ut på høring. Høringsfrist er 30. desember 2019.

Les høringsbrev og høringsforslaget her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-miljo-og-helse-i-barnehager-og-skoler/id2670278/