Konfliktsaker

HMTS får regelmessig inn klagesaker om ulemper knyttet til forurensing eller støy. I 2019 har vi hatt flere saker.

En del av vårt arbeid er rådgivning og dels saksbehandling av klagesaker som går på forurensning og støy. Med god dokumentasjon og avklart hjemmelsgrunnlag har vi noen ganger fulgt opp og pålagt retting. Men ofte er vår rolle av rådgivende art og ikke som utøvende myndighet. Vi har i den forbindelse hatt flere saker i 2018-2019 hvor vårt kontor har kommunisert med begge parter og trolig fått roet konfliktnivået betydelig og medvirket til bedring. 

Slike saker vedrører ofte flere myndighetsområder hvor både privatrett og offentlige regler er aktuelle rammer for beslutning. Naboloven er ofte en aktuell privatrettslig lovregel å henvise til, likeså husleieloven. Partene må da selv kontakte juridisk bistand og risiko for større sakskostnader er betydelig. Offentlige myndigheter velges kanskje ofte først av den grunn.

Grenseoppgangen i forhold til den private sfære, enhver sin handlefrihet på egen eiendom, begrenser også i stor grad adgangen som offentlige myndigheter har til å gripe inn. Særlig aktuelt kan det være i forhold til bekymringsmeldinger om uhygieniske forhold i privatboliger, herunder uakseptable forhold på hybler og i andre utleieenheter.