Helsehensyn i planer

Sjekkliste for å i vareta helsehensyn i plan- og byggesaker i kommunene er revidert.

Denne sjekklista skal bidra til å sikre at helsehensyn i hht Folkehelselovens kap. 3 ivaretas i de kommunale prosesser. Det er viktig å vurdere forhold som kan medføre redusert helse og livskvalitet så tidlig som mulig i de ulike planprosesser og byggesøknader.

Sjekkliste for helsehensyn i plan- og byggesaker 

For mer informasjon se vår side om plansaker

Se også FHI sin info om bomiljø og folkehelse

 

Illustrasjon plan