Inkluderende barnehage- og skolemiljø

Bodø kommune og HMTS er med i den nasjonale satsingen "Inkluderende barnehage- og skolemiljø". Dette er en stor nasjonal satsing i regi av Utdanningsdirektoratet som omfatter en rekke barnehager og skoler i hele landet.

Målet med satsingen er:

«Å styrke eieres, barnehagers og skolers kompetanse til å skape og opprettholde trygge miljøer i barnehager og skoler, og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser.»

Et trygt og godt læringsmiljø omfatter frihet fra mobbing og andre krenkelser, men det er også mer enn dette. Barn og unge skal ha et barnehage- og skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

I Bodø har tre barnehager og tre skoler deltatt i Pulje 1 i perioden 2017-2018. Disse er: Læringsverkstedet Notveien barnehage, Vollen barnehage, Rensåsen barnehage, Saltvern skole, Alstad ungdomskole og Alstad barneskole. For disse er den nasjonale deltakelsen over ved utgangen av 2018, men satsingen vil fortsette som en viktig del av barnehagenes og skolenes hverdag i årene fremover. Bodø kommune har vært så heldige og få delta med fire nye barnehager og fire nye skoler i pulje 3. Disse startet opp nå i høst, og skal delta i perioden 2018-2020. Barnehagene og skolene som deltar i pulje 3 er: Løding barnehage, Jentoftsletta barnehage, Linken barnehage, Rønvik barnehage, Skaug oppvekstsenter, Løpsmark skole, Grønnåsen skole og Hunstad ungdomskole. Bodø deltar dermed med til sammen syv barnehager og syv skoler i denne viktige landsomfattende satsingen. Alle ansatte i disse barnehagene og skolene deltar, det blir jobbet både innad i hver enkelt barnehage og skole, utad ved deltakelse på lærende møter og nettverk, og på ulike samlinger i regional og nasjonal regi.

Satsingen bygger på en barnehage- og skolebasert kompetanseutvikling, med en intensjon om at en varig praksisendring skal nå flest mulig. En metode som i stor utstrekning blir brukt er lærende møter og lærende nettverk. Les mer om dette her.

HMTS sitter som en av flere ressurspersoner i denne satsingen. Ressurspersonene skal bidra med å støtte barnehagene og skolene i arbeidet og være en pådriver i kompetanseutviklingen.

Pulje 1 har gjennomført en underveisevaluering. I denne blir blant annet barnehageeiere og skoleeiere bedt om å svare på om barnehagene og skolene ser tegn til forbedring som en følge av utviklingsarbeidet. Her svarer 94 prosent av barnehageeierne og 82 prosent av skoleeierne at det er tegn til forbedring.

Mer om underveisevalueringen og satsingen generelt finner du her.