Mobbing i barnehagen

HMTS har de siste årene jobbet utadrettet mot barnehagene og skolene i våre eierkommuner på temaet psykososialt miljø. I Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler er det §12 som omhandler psykososiale forhold.

I år har vi hatt fokus på barnehagene. Barnehagene er en av de viktigste arenaene i samfunnet for å fremme helse og trivsel. Her har man en unik mulighet til å forebygge uheldige samspillsmønstre helt fra startfasen. Dette krever voksne som er påskrudde, som kan observere og som vet hva de skal se etter. Forskning viser sammenheng mellom frafall i videregående skole og mobbing i barnehagen. (I.Lund 2012) Det noen av elevene som hadde falt ut av videregående svarte da de ble spurt var: «De voksne i barnehagen så bare forbi.»  Undersøkelser viser at de barnehagene som arbeider langsiktig og systematisk med psykososiale forhold, er de barnehagene som lykkes best med å få til et inkluderende leke- og læringsmiljø.

Tidligere i år har vi besøkt barnehagene i Sørfold, Saltdal, Fauske og Beiarn. For tiden jobber vi ut mot barnehagene i Bodø. Her har vi møter med pedagogene. I disse møtene legger vi opp til å gi veiledning og råd på §12. Vi gir også litt faglig påfyll på temaet mobbing i barnehagen. Målet med møtene er:

  • Fokus på det psykososiale miljøet for barn i barnehagene, og viktigheten av å jobbe systematisk med dette.
  • Rådgivning og veiledning til barnehagen i arbeidet med psykososiale forhold blant barna.
  • Legge et grunnlag for oppfølging ved senere tilsyn.

I forkant av møtet får pedagogene litt de skal forberede seg på. Blant annet skal de se en film om mobbing i barnehagen, som nylig er publisert av Læringsmiljøsenteret. Link til filmen er her