Tilsynskampanje sykehjem

I samarbeid med Helsedirektoratet har NEMFO( nettverk for miljørettet folkehelsearbeid) invitert landets kommuner på en nasjonal tilsynskampanje.

Tema for kampanjen er "miljørettet helsevern i sykehjem" og tar utgangspunkt i forskrift om miljørettet helsevern, som er hjemlet i folkehelseloven. Kommunene har tilsynsansvaret etter loven, Helse- og miljøtilsyn Salten har i 9 av våre 11 eierkommuner fått delegert myndigheten.

Vi vil gå ut med informasjon til våre eierkommuner om hva vi kan utføre innenfor dette prosjektet. Det er på forhånd fastsatt tema som skal belyses under disse tilsynene, både byggenes fysiske miljø og tilstand, og ivaretakelsen av beboernes sikkerhet og helse. Temaene vil primært vedrøre forhold som ikke direkte reguleres av annet regelverk som sykehjemmene og personellet skal følge.