Måker i nærmiljøet

Måker kan oppleves som en plage i boligområder i hekkesesongen.

De støyer mye til alle tider på døgnet og er aggressive nær redet. Noen ulemper i hekketida må nok tolereres, men det er også mulig å gjøre noen forebyggende tiltak.

Flere måkearter regnes som truet og er satt på rødlista (fiskemåke, hettemåke og krykkje). Mange måkearter er flinke til å tilpasse seg mennesker, og finner seg godt til rette i byer og tettsteder. 

Måker i store mengder kan forårsake skade ved at de forurenser med ekskrementer. Måker lærer fort og kan dermed raskt lære å stjele mat fra verandaer, kafebord, søppeldunker, etc. I enkelte tilfeller kan måker utgjøre et skadedyrproblem. Da er forebygging et godt virkemiddel.

Forebygging før hekkesesongen starter kan hindre måkene i å slå seg ned. Det går an å forsøke å tilby attraktive hekkeplasser andre steder enn på bygninger. Eliminering av mat, vann, sitte-, hvile- og hekkeplasser er viktig for å kunne oppnå varig lavt antall av måker. Folk bør ikke fôre fugler i byområder, og vi kan redusere tilgangen på mat i form av søppel og matrester mest mulig. 

Måker vil gjerne slå seg ned på bygninger for å hekke, men også for å ha sikre og gode utkikksposter der de kan speide etter mat. Utsatte bygninger kan sikres mot måker med bl.a. nett og vaiere. Ved bruk av nett må man passe på å bruke riktig maskevidde slik at ikke fugler setter seg fast i nettet. Pass også på at fugler ikke kan komme seg inn bak nettet.

Flate tak utgjør et yndet sted for måker. Tynne stålvaiere kan trekkes parallelt over takflaten med maksimum 50 cm mellom hver vaier og ca 50 cm over selve taket. Et tips er også å plassere selvgående gressklippere (uten knivblader) på flate tak. Det tilfeldige kjøremønsteret til slike maskiner kan kanskje hindre måker i å bygge reir ettersom de stadig vekk blir forstyrret. En utfordring kan være at hvis man fjerner en art fra bygget så kommer bare en ny art og inntar det samme området, for eksempel duer. Det er viktig å etterse alt fuglesikringsutstyr med jevne mellomrom. Selv den minste skade på utstyret kan medføre at fuglene kommer til med reirbygging.

Vinduer og ventiler på bygg kan sikres. Automatiske dørlukkere, eventuelt plastremser, kan hindre fuglene i å komme inn porter og dører. Utvalget av fuglesikringsutstyr er stort, og riktig montering og bruk av riktig utstyr til riktig art er viktig. 

Når det gjelder lydutstyr som skal skremme har det vist seg å ikke ha noen påvisbar langtidseffekt på måker.  

Reir på bygninger og hustak kan kun fjernes dersom det gjøres straks fuglene starter byggingen av dem. Naturmangfoldlovens § 15 sier at høsting og annet uttak av naturlig viltlevende dyr skal følge av lov eller vedtak med hjemmel i lov, og at ved enhver aktivitet skal unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi unngås. Man må derfor være tidlig ute, og være aktiv med å fjerne de første stråene/pinnene eller annet materialet når fuglene begynner å bygge. Når egg er lagt er det ikke lov å fjerne noe uten tillatelse. Det er også slik at hvis noen fugler i en koloni i området har lagt egg så er alle reir i hele kolonien definert som reir i lovens forstand, selv om de bare er påbegynt. Det er lurest å fjerne fjorårets reir på vinterstid.

Kilde: Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/fugler/maker/

 

måke