Oppdaterte veiledere om smittevern

28. september 2020 ble de tre veilederne om smittevern for barnehage, barneskole, ungdomskole og videregående oppdatert.

Oppdateringene gir utdypende råd om:

 • Barnehagens/skolens rolle ved utbrudd og smittesporing
 • Oppfølging av sårbare elever
 • Bruk av munnbind
 • Ventilasjon og lufting
 • Avstand mellom ansatte
 • Leirskole og andre samlinger (For skoler)

I denne forbindelse trekker vi frem kapitlet om sårbare barn/elever. Dette kapitlet viser til at barnehager og skoler har en sentral rolle i å identifisere og følge opp utsatte barn og unge. Noen barn og unge er allerede identifisert som sårbare, mens andre kan bli sårbare som en følge av forhold knyttet til Covid-19. Blant annet sier veilederen: «Det er viktig å være oppmerksom på barn og unge som under normale forhold ikke ville vært utsatt. Barnehage- og skoleeier har ansvar for å kartlegge og vurdere hvem som har behov for et slikt tilbud. Foreldre og elever skal derfor ikke behøve etterspørre et slikt tilbud.»

Videre står det at barnehager må:

 • etablere gode rutiner for samarbeid med helsestasjons- og skolehelsetjenesten, PPT, barnevern og andre kommunale tjenester for å skaffe seg oversikt over hvilke barn og unge som trenger oppfølging av helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle årsaker.
 • legge planer for hvordan de skal sikre barn og unge et forsvarlig barnehagetilbud.

og at skoler må:

 • etablere gode rutiner for samarbeid med helsestasjons- og skolehelsetjenesten, PPT, barnevern og andre kommunale tjenester for å skaffe seg oversikt over hvilke barn og unge som trenger oppfølging av helsemessige, personlige, sosiale eller emosjonelle årsaker.
 • legge planer for hvordan de skal sikre barn og unge et forsvarlig tilbud.
 • etablere rutiner og samarbeid med relevante tjenester for å sikre oppfølging av barn og unge med mye fravær.

Se oppdaterte veiledere her:

Veileder om smittevern i barnehager

Veileder om smittevern for skoletrinn 1.-7. trinn

Veileder om smittevern for ungdomskole og videregående