Elevundersøkelsen 2019

Tall fra Elevundersøkelsen 2019 viser at det er liten endring i antall elever som svarer at de blir mobbet sammenlignet med 2018. Totalt svarer 6 prosent av elevene at de blir mobbet to til tre ganger i måneden.

Mesteparten av mobbingen foregår i skolegården, i klasserommet og i korridoren. 1,8 prosent av elevene svarer at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden. 1,6 prosent av elevene svarer at de har blitt mobbet av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere. Tallene viser at det er flest elever som blir mobbet i 5. klasse, og at mobbinger avtar jo eldre elevene blir. Les mer om Elevundersøkelsen 2019 her

Oslos mobbeombud Kjersti Owren skriver på sin Facebook-side at hun i 2019 hadde rekordmange henvendelser, og sier at det er viktig å ta hensyn til at elevundersøkelsen er et øyeblikksbilde. Mobbing er kompliserte, sosiale prosesser, og bare ett av mange symptomer på utrygge miljøer. At elevene i 5. klasse er de som svarer at de blir mest mobbet mener hun kan henge sammen med at dette er en brytningstid for elevene, de er snart størst på skolen, og det forventes mer av dem. Det er vanlig at lærerne byttes ut i 5. klasse. Det er viktig at skolene er klar over at dette har stor innvirkning på gruppedynamikken i en klasse.

451 100 elever svarte på Elevundersøkelsen høsten 2019. Dette er det høyeste tallet noensinne. Av disse svarte 27 066 elever at de blir mobbet to til tre ganger i måneden. Dette er 27 066 elever for mye. Å jobbe for et trygt og godt miljø i barnehager og skoler er et viktig folkehelsearbeid som krever kontinuerlig fokus fra hele samfunnet. Det er ikke skolenes og barnehagenes ansvar alene å skape et trygt og godt miljø for barna, uten mobbing og andre krenkelser. Det er et samfunnsansvar, hvor hver og en av oss trenger å se nærmere på hvilke holdninger og verdier vi tar med oss ut i samfunnet til våre medborgere. Les om mobbing som et samfunnsproblem her.

Vi i Helse- og miljøtilsyn Salten fortsetter vårt arbeid på temaet psykososialt miljø i barnegruppen med veiledning og tilsyn ut mot skoler og barnehager i våre eierkommuner. Vårt fokus er skolenes og barnehagenes systematiske arbeid for å skape trygge og gode miljø for alle barn. Undersøkelser viser at systematisk arbeid på sikt gir gode resultater. Les mer om resultater av systematisk arbeid her  

Til høsten skal vi besøke barnehager og skoler i Sørfold og Gildeskål for å sette fokus på dette viktige temaet. I tillegg fortsetter vi som ressursperson i Bodø, i den nasjonale satsningen Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Her deltar Bodø for tiden i tre puljer med til sammen 10 skoler og 15 barnehager. Målet med denne satsningen er å skape og opprettholde gode barnehage- og skolemiljø, og å forebygge, avdekke og håndtere krenkelser. Les mer om satsninger her

Forside rapport