Endringer i Barnehageloven

Stortinget har nylig vedtatt endringer i Barnehageloven. Endringene skal gjelde fra 1. januar 2021. En viktig endring i loven er et helt nytt kapittel som skal sikre alle barnehagebarn et trygt og godt barnehagemiljø. Barnehageloven skal sammen med Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler bidra til å sikre alle barnehagebarn et godt psykososialt barnehagemiljø.

Det nye kapitlet i barnehageloven inneholde følgende tre paragrafer:  

  • § 41 Nulltoleranse og forebyggende arbeid - Barnehagen skal ikke godta krenkelser, og alle som arbeider i barnehagen skal gripe inn hvis et barn utsettes for krenkelser.
  • § 42 Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø (aktivitetsplikt) – Alle som arbeider i barnehagen skal følge med og melde fra ved mistanke om at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø. Barnehagen skal undersøke saken og sette inn egnede tiltak. Barnehagen skal også lage en skriftlig plan når det gjøres tiltak i en sak. Denne paragrafen er tilnærmet lik skolens aktivitetsplikt (Opplæringsloven §9A-4), som ble innført høsten 2017.
  • § 43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen krenker et barn – Dersom en som arbeider i barnehagen, får mistanke om eller kjennskap til at en annen som arbeider i barnehagen krenker et barn, skal vedkommende straks melde fra til barnehagens styrer. Hvis det er mistanke om at styrer krenker et barn, skal det straks meldes fra til barnehagens eier.

Se alle endringene i barnehageloven her

Forside lovverk