Psykososiale forhold i barnehager og skoler

I HMTS har vi jobbet ut mot skoler og barnehager på temaet psykososialt miljø i barnegruppen i hele 7 år. Arbeidet ble startet som et prosjekt i 2013, fokuset var da psykososialt miljø for barn og unge i grunnskolen. Siden den gang har prosjektstillingen gått fra å være en midlertidig stilling til å bli en fast stilling. For HMTS er målet med å ha en slik stilling at vårt arbeid vil bidra til at eierkommunene våre får hevet fokuset på det systematiske arbeidet med psykososialt miljø i barnehager og skoler.

I løpet av de siste syv årene har HMTS besøkt stort sett alle skoler og barnehager i våre 11 eierkommuner for å heve fokuset på dette temaet, både gjennom tilsyn, temabesøk og møter. Vi opplever at det er stort engasjement ute i skolene og barnehagene, og vi blir ofte møtt med takknemlighet for at vi er med på å heve fokus på temaet. Alle barn har rett til et trygt og godt skole- og barnehagemiljø, et godt psykososialt miljø er grunnleggende for det enkelte barns helse, trivsel og utvikling. Forskning viser at et langsiktig og systematisk arbeid i barnehager og skoler er nødvendig for å gi barna et trygt og godt skole- og barnehagemiljø. I 2020 vil vi ha tematilsyn på temaet «Elevenes rett til et trygt og godt miljø» i skoler i Sørfold kommune og Beiarn kommune, og refleksjonsmøter på temaet «Psykososialt miljø i barnegruppen» i barnehager i Gildeskål og Steigen kommune. Se film om mobbing i barnehagen her

I tillegg til å besøke barnehager og skoler for å ha tilsyn og for å gi veiledning deltar HMTS som ressursperson i ressursgruppen til Bodø kommune i den nasjonale satsningen Inkluderende barnehage- og skolemiljø. Dette er ei stor nasjonal satsning i regi av UDIR, hvor målet er «Å styrke eieres, barnehagers og skolers kompetanse til å skape og opprettholde trygge miljøer i barnehager og skoler, og forebygge, avdekke og håndtere mobbing og andre krenkelser.» Et trygt og godt læringsmiljø omfatter frihet fra mobbing og andre krenkelser, men det er også mer enn dette; barn og unge skal ha et barnehage- og skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Bodø kommune deltar for tiden med 9 barnehager, 8 skoler, 8 SFO og Saltvern fellesskap. I tillegg har 3 barnehager og 3 skoler deltatt tidligere. Skoler og barnehager som har deltatt tidligere følges opp av ressursgruppen hvis det er ønskelig. Dette er en stor satsning for Bodø kommune med mange deltakere. Alle ansatte i skolene og barnehagene som deltar er involvert i satsningen gjennom lærende møter og arbeid med temaet på egen arbeidsplass. I tillegg er det et bredt samarbeid med andre instanser i kommunen: PPT, spesialpedagogisk fagteam, innsatsteamet, psykisk helsetjeneste for barn og unge, skolehelsetjenesten og foreldreveiledere. Ulike evalueringer viser til engasjement og begeistring hos deltakerne rundt tema og innhold. Bodø kommune har deltatt/deltar i pulje 1, 3 og 4. Les mer om satsningen og underveisevalueringer her