w

Støy og lydforhold

Lydforhold reguleres etter forskjellige bestemmelser og regelverk. Våre saker knyttet til lydforhold behandles ut fra folkehelseloven og forskrift om miljørettet helsevern samt forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.

12.04.201610:23 Tore Olsen

Oppfatningen av hva som kan kalles støy vil variere ut fra hvem som utsettes for dette, men det finnes objektive grenser for hva som samfunnet mener skal aksepteres. Vi kan dele støybegrepet i to klasser, skadelig støy og plagsom støy. Lydnivågrensene som er definerte tar noe hensyn til plagsom støy og skal alltid ta hensyn til skadelig støy. Det vil si at det aldri aksepteres skadelig støy, men ofte vil det være noen som ikke er fornøyd med lovlige nivå på lydbelastningen. Det kan gjelde både inne og ute ved veier, flyplasser eller industri. For eksempel vil ikke beboere i eksisterende boliger, som har fått økt støyproblem, kunne fremme krav om erstatning og støydemping hvis innendørs gjennomsnitt støy gjennom døgnet, fra f.eks. industri eller samferdsel,  ligger under 42 dB. Dette lydnivå er for mange ubehagelig høyt, med støytopper i rushtrafikk betydelig over dette.  

Sentralisering av befolkningen, med fortetting av virksomheter i forhold til boliger, økt trafikk, mye anleggsaktivitet og annet, har medført økt støybelastning. Støy er trolig det miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge. Nesten 1,4 millioner er utsatt for støy over 55 dBA utenfor huset sitt (fasade).  

Helseeffekter

Sterk støy kan forårsake direkte skader på hørselen. Hørselsskader rapporteres som den største enkeltårsak til yrkesskade i Norge i dag. I tillegg kan støy ha negativ effekte på søvn, sannsynligvis øke risiko for hjerte-/karsykdom, og generelt føre til økt mistrivsel. På barn nevnes også negativ innvirkning på tale- og språkutviklingen.

Tilsynsmyndigheter

Både statlige og kommunale organ har tilsyn med støy, avhengig av hvilket saksområde som berøres. Kommunehelsetjenesten sitt regelverk kommer inn som en mulig løsning der hvor støyhensyn ikke er tilstrekkelig ivaretatt av andre etater/annet lovverk. I saker knyttet til vei, industri og flyplasser ivaretas støyhensynet primært av andre etater i stat/kommune. 

Helse- og miljøtilsyn Salten

Vi bruker mest ressurser på å sikre gode lydforhold for barna i skolen og barnehagen. Vi får også inn klagesaker til behandling som gjelder støyproblem i boliger. 

Definisjon - målemetoder - tallverdier

Lyd er energi som spres i form av trykkbølger. Alle lyder består stort sett av mange rentoner i ulike frekvenser. Lydenergien kan måles og fremstilles etter en skala. Minste hørbare lyd er meget lav målt i lineær skala i forhold til sterk lyd, derfor fremstilles lydverdier i en logaritmisk skala:  desibel, dB. Minste hørbare lyd gir 0 dB mens smerteterskel er 140 dB. Bruk av logaritmer innebærer at tilsynelatende små tallendringer i dB egentlig er store forskjeller målt i lineær skala. Dobling av lydtrykk er for eksempel en økning med 3 dB, uansett hvor på skalaen man befinner seg. Økning av lydnivå fra 40 dB til 43 dB eller fra 100 dB til 103 dB innebærer altså i begge tilfeller en dobling av lydtrykket.

Lydnivå kan måles med egnet utstyr etter fastsatt metodikk. I større arealsaker beregnes støyutbredningen (soneinndeling mm.).

Lovverk og retningslinjer

Forskrift om miljørettet helsevern 
Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 med veileder