Psykososialt miljø

Miljøet i barnehager, på skoler, skolefritidsordninger og leksehjelpordninger skal fremme barns og elevers helse, trivsel, lek og læring.

Det fysiske miljøet i barnehager og skoler må ses i sammenheng med det psykososiale miljøet, da det er miljøet samlet sett som har betydning for barns og elevers helse, trivsel, lek og læring samt å forebygge sykdom, skade og alvorlige hendelser. 

For å kunne oppfylle forskriftens formål må helsefaglig kompetanse involveres sammen med teknisk, pedagogisk og planfaglig kompetanse når barnehager og skoler planlegges, drives og vedlikeholdes.

Et godt psykososialt miljø er viktig for barns fysiske og psykiske helse. Det å arbeide langsiktig og systematisk med dette vil ha forebyggende effekt mot mobbing og andre krenkelser, og bidra til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø. Arbeid med barns psykososiale miljø skal ligge til grunn for all aktivitet i barnehagen og skolen, og bidra til trivsel, lek og læring.

Helse- og miljøtilsyn Salten jobber utadrettet mot barnehager og skoler i våre 11 eierkommuner gjennom tilsyn, rådgivning og veiledning. Vårt fokus er på det systemrettede arbeidet, rutiner, internkontroll, avviksrapportering og oppfølging

Lovverk

Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger med veileder 

Lenker

Rundskriv regelverk om skolemiljø - UDIR-3-2017
Regjeringen - Læringsmiljø og mobbing
Mestre hele livet - Regjeringens strategi for en god psykisk helse (2017-2022)
UDIR - Nullmobbing.no
UDIR - Barnehagemiljø
UDIR - Skolemiljø
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
UDIR - Veileder "Barns trivsel - voksnes ansvar"
NFK - Mobbeombudet i Nordland