w

Inneklima

Luft, ventilasjon, fukt, muggsopp, lys, temperatur, støy og røyking

24.05.201911:20 Viktor Håkonsen

Ventilasjon

Med stadig tettere bygg har behovet for mekanisk ventilasjon økt. I rom der det er høy personbelastning (for eksempel i barnehager og skoler) vil et høyt CO2-nivå indikere at luftskiftet (ventilasjonen) er for dårlig i forhold til antall personer i rommet. CO2 gir i seg selv ikke helseskader (unntatt ved meget høye konsentrasjoner), men er en mye brukt indikator for dårlig luftkvalitet. Et høyt CO2-nivå medfører ofte at personer opplever luften som tung og ufrisk, og at den har et høyt luktnivå. Anbefalt maksimumsverdi: 1000 ppm. 

Fukt og muggsopp

Muggsopper finnes i rikelige mengder i naturen med enorme mengder sporer ("muggsoppfrø") i uteluft så lenge det ikke er frost. Mengde og artssammensetting varierer med årstid, værforhold og omgivelser.

Muggsoppsporer inne kan være tilfeldig transport med luftstrømmer utenfra, men disse sporene kan begynne å spire på fuktige materialer. Muggsopp er spesialiserte til nedbrytning av organiske materialer. Vekst kan forekomme på samtlige bygningsmaterialer ved tilstrekkelig høy fuktighet. Høy fuktighet inne i kombinasjon med kalde vindusflater og dårlig isolerte yttervegger kan gi kondens på disse flatene. Spesielt utsatt er veggflater bak skap, kommoder og lignende som er plassert på yttervegg. Siden de står helt inntil veggen kommer det ikke til noen luftsirkulasjon som bidrar til opptørking av kondens på ytterveggen. Bad og våtrom er særlig utsatt for fukt og den viktigste faktoren er varigheten av forhøyet luftfuktighet. I godt ventilerte bad vil derfor problemet være relativt lite. Kondensavsetting på vannrør kan også representere et problem over tid. Det skal ikke forekomme vekst av muggsopp noe sted innendørs.  

Vekst av muggsopp på fuktige flater eller i fuktig materiale innendørs er en vanlig årsak til inneklimaproblemer av ulike slag. Muggsopp kan produsere store mengder sporer som frigjøres til omgivelsene. Sporene er organisk støv som kan pustes inn og deponeres på slimhinner i luftveiene. Stadig eksponering kan gi risiko for utvikling av allergiske reaksjoner, irritasjon i halsen, tretthet, konsentrasjonsproblemer, hodepine og luftveisinfeksjoner.

De vanligste muggarter er Cladosporium, Penicillium, Alternaria, mucor og Aspergillus. Mange kommer fra kilder ute, men noen kan gro og produsere sporer på fuktige flater inne. Gjærarter forekommer vanligvis ikke, men kan komme fra stillestående vann i befuktere, i avløp eller fra våte myglede overflater.

Lys

God belysning vil si naturlig eller kunstig belysning som hindrer unødig belastning av synet, gir minimal blending og tilfredsstillende sikkerhet mot ulykker. I tillegg til lysstyrke bør fargesammensetningen av lyset vurderes. Rom i offentlige lokaler skal ha tilstrekkelig belysning og ev tilgang til dagslys til de aktivitetene lokalene skal brukes til. F. eks. er det i de fleste tilfeller uakseptabelt med rom for varig opphold (f.eks. undervisningsrom) i kjellerlokaler med liten eller ingen vindusflate.

Lyd

Støy er beskrevet særskilt her: Støysiden

Røyking

Røyking reguleres av lov om vern mot tobakkskader (Røykeloven):

  • Alle serveringssteder skal være røykfrie
  • Det er ikke lov å røyke i arbeidslokaler  
  • Det er ikke lov å røyke i lokaler der allmennheten oppholder seg
Lovverk og linker

Lyskultur har utarbeidet normer for belysningsstyrke.
Folkehelseinstituttet
Direktoratet for Byggkvalitet
Arbeidstilsynet
Lov om vern mot tobakkskader
Forskrift om miljørettet helsevern
Sosial- og Helsedirektoratets sider om tobakk