Dyrehold og skadedyr

Eiere og brukere av bygning, innretning m.v. har ansvar for å forebygge/oppdage forekomst av skadedyr. I tillegg kan dyrehold (hund, katt, haner etc) medføre ulempe/skade på andre.

Skadedyr

Definisjon av skadedyr (forskrift om skadedyrbekjempelse): Pattedyr, fugler, insekter og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer eller forårsake andre sykdommer eller helseproblemer hos mennesker, eller som gjør materiell skade og derved utløser bekjempelsestiltak. Sykdomsfremkallende mikroorganismer regnes ikke som skadedyr etter forskriften her.

Bekjempingsplikt 
Kommunen kan pålegge eier/bruker å foreta tiltak for å forebygge mot eller bekjempe skadedyr. I 10 av våre 11 eierkommuner (minus Beiarn) er denne myndigheten delegert til HMTS. For nærmere informasjon om aktuelle skadedyr og hvordan disse skal bekjempes, se link nedenfor til Folkehelseinstituttet sin skadedyrinformasjon.

Vi kan gi råd og veiledning i saker som involverer skadedyr som insekter, mus og rotter.

Dyrehold, hunder og katter

Dyr generelt

Ulemper som dyrehold påfører omgivelsene kan være i strid med regelverket etter folkehelseloven. I samråd med kommuneoverlege behandler HMTS slike saker så fremt det ikke dreier seg om forurensning (teknisk etat i kommunen) eller dyrevelferd (Mattilsynet tlf. 224 00 000).

Hundehold

Båndtvang: Generell regel etter hundeloven er båndtvang i perioden 1 april - 20 august. Kommunen kan i tillegg ha særskilte regler.  I Bodø kommune er det utarbeidet en lokal forskrift med utvidede bestemmelser om båndtvang, ro og orden.  

Hundehold som forårsaker hygieniske/helsemessige ulemper for omgivelsene vil være noe som kommunens helsemyndighet/HMTS kan se på og eventuelt gripe inn og regulere. Det må være av et omfang som medfører klar helseulempe/-fare for omgivelsene. For øvrig vil det være forhold med hundehold som kan irritere mange, men som vanligvis ikke kan reguleres av helselovverket. Eksempel på det er støy fra hunder. Hunder i enkelthusholdning som støyer ute er det lite den kommunale helsemyndighet kan gjøre noe med. Slik støy skjer uregelmessig og kan i praksis vanskelig dokumenteres korrekt for å sjekke om støynivå eventuelt bryter allmenne normer for støy.

Utilbørlig hundebjeffing i boligstrøk kan imidlertid være i strid med lokal forskrift (bla i Bodø kommune), og kan eventuelt politianmeldes.  

Mattilsynet bør varsles hvis det kan mistenkes at slik støy skyldes brudd på dyrevelferdsloven.

Katter

Katter som forårsaker hygieniske/helsemessige ulemper for omgivelsene vil tilsvarende også være noe som kommunens helsemyndighet/HMTS kan se på og eventuelt gripe inn og regulere. Imidlertid skal det relativt mye til før helseulempe/-fare oppstår. Det er ikke nok at katter streifer rundt på annen manns eiendom (se neste avsnitt). Det må være kattehold av omfang som medføre åpenbar helseulempe/-fare for omgivelsene. Et eksempel kan være et større antall katter som noen eier/har i sin husholdning og som går løs ute, eller eierløse katter som samler seg på bestemte plasser og utgjør et skadedyrproblem, for eksempel på lekeplasser for småbarn. Eier av kattene, eventuelt også eier av eiendommen som rammes, vil da ha en plikt til å foreta tiltak.

I motsetning til hundehold finnes det ingen regler om båndtvang for katt og vanlige huskatter kan derfor ferdes fritt også utenfor eier sin eiendom uten at eier kan lastes. Det finnes ufarlige luktestoffer, blant annet basert på hvitløk, som kan benyttes utendørs hvis man plages av katter på sin eiendom. Særlig kan det være aktuelt rundt foringsplasser for småfugl, som kan tiltrekke katter på fuglejakt, eller under terrasser og trapper hvor katter kan ha tilhold. Eierløse katter som er syke skal ivaretas og eventuelt avlives av Mattilsynet i medhold av dyrevelferdsloven.

Dersom eierløse katter mates systematisk, vil det i lys av dyrevelferdsloven også påligge den som mater et ansvar for dyrenes ve og vel. Ellers er det slik at alle som påtreffer et sykt dyr har plikt til å hjelpe ut fra dyrevelferdsloven, og eventuelt varsle Mattilsynet/politiet. Det står mer om katter på Mattilsynet sin hjemmeside. 

Hønsehold i boligområder 

Hanegal kan oppleves forstyrrende og belastende for naboer. Denne typen støy med dyrelyder er  vanskelig å dokumentere med målinger og det finnes heller ikke definerte lydgrenser på slik støy fra dyr.

Ut over eventuelle særregler fastsatt av kommunen, så angir regelverket at eiendommer ikke skal ha støy og vibrasjoner som overskrider helsemessig forsvarlig nivå for omgivelsene. I enkelte kommuner kan det være fastsatt eget regelverk/ bestemmelser som regulerer hønsehold – også forbud mot hønsehold.

For å hensynta omgivelser og naboforhold anbefales følgende tiltak:

  • Hønsehuset bør være lydisolert.
  • All ventilasjon bør utformes med lydfeller. Dette vil eliminere utidig hanegal.
  • Vinduene i hønsehuset må ikke slippe inn lys om natten.
  • Det bør ikke være mer enn en hane pr. hønseflokk.
  • Hønene bør være inne mellom klokken 22 og 07 (09).
  • Mat/fòr bør oppbevares forsvarlig for at skadedyr ikke skal få tilgang. Foring bør skje i hønsehuset og rester fra hønsegården må fjernes.
  • Hønseekskrementene bør behandles på en hygienisk måte for å unngå lukt og tiltrekking av skadedyr.

Måker i boligområder

Måker kan oppleves som en plage i boligområder i hekkesesongen. De støyer mye til alle tider på døgnet og er aggressive nær redet. Noen ulemper i hekketida må nok tolereres, men det er også mulig å gjøre noen forebyggende tiltak. Les mer om dette her:

Måker i nærmiljøet

https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/fugler/maker/


Lovverk og linker

Folkehelseloven
Forskrift om miljørettet helsevern
Hundeloven
Forskrift om skadedyrbekjempelse
Skadedyrveilederen (FHI)
Liste over godkjente skadedyrbekjempere (FHI)
Mattilsynet