Dyrehold og skadedyr

Eiere og brukere av bygning, innretning m.v. har ansvar for nødvendige tiltak for å forebygge / oppdage forekomst av skadedyr.

24.05.201911:13 Viktor Håkonsen

Definisjon skadedyr ( forskrift om skadedyrbekjempelse)

Pattedyr, fugler, insekter og andre levende organismer som kan overføre smittsomme sykdommer eller forårsake andre sykdommer eller helseproblemer hos mennesker, eller som gjør materiell skade og derved utløser bekjempelsestiltak. Sykdomsfremkallende mikroorganismer regnes ikke som skadedyr etter forskriften her.

Bekjempingsplikt 

Kommunen kan etter forskrift om skadedyrbekjempelse pålegge eier/bruker å foreta tiltak for å forebygge mot eller bekjempe skadedyr. I 10 av våre 11 eierkommuner (minus Beiarn) er denne myndigheten delegert til HMTS. For nærmere informasjon om aktuelle skadedyr og hvordan disse skal bekjempes, se link nedenfor til Folkehelseinstituttet sin skadedyrinformasjon.

Smådyr : HMTS er behjelpelig med å artsbestemme smådyr som forekommer innendørs, og gir råd og veiledning i saker som involverer skadedyr som insekter, mus og rotter.

Dyrehold, hunder og katter

Dyr generelt:
Ulemper som dyrehold påfører omgivelsene kan være i strid med regelverket etter folkehelseloven. I samråd med kommuneoverlege behandler HMTS slike saker så fremt det ikke dreier seg om forurensning (teknisk etat i kommunen) eller dyrevelferd (Mattilsynet tlf. 224 00 000).

Hundehold:
Båndtvang: generell regel etter hundeloven er båndtvang i perioden 1 april - 20 august. Kommunen kan i tillegg ha særskilte regler.  I Bodø kommune er utarbeidet en lokal forskrift med utvidede bestemmelser om båndtvang, ro og orden.  

Hundehold som forårsaker hygieniske/helsemessige ulemper for omgivelsene vil være noe som kommunens helsemyndighet/HMTS kan se på og eventuelt gripe inn og regulere. Det må være av et omfang som medfører klar helseulempe/-fare for omgivelsene. For øvrig vil det være forhold med hundehold som kan irritere mange, men som vanligvis ikke kan reguleres av helselovverket. Eksempel på det er støy fra hunder. Hunder i enkelthusholdning som støyer ute er det lite den kommunale helsemyndighet kan gjøre noe med. Slik støy skjer uregelmessig og kan i praksis vanskelig dokumenteres korrekt for å sjekke om støynivå eventuelt bryter allmenne normer for støy.

Utilbørlig hundebjeffing i boligstrøk kan imidlertid være i strid med lokal forskrift (bla i Bodø kommune), og kan eventuelt politianmeldes.  

Mattilsynet bør varsles hvis det kan mistenkes at slik støy skyldes brudd på dyrevelferdsloven.

Katter:
Katter som forårsaker hygieniske/helsemessige ulemper for omgivelsene vil tilsvarende også være noe som kommunens helsemyndighet/HMTS kan se på og eventuelt gripe inn og regulere. Imidlertid skal det relativt mye til før helseulempe/-fare oppstår. Det er ikke nok at katter streifer rundt på annen manns eiendom (se neste avsnitt). Det må være kattehold av omfang som medføre åpenbar helseulempe/-fare for omgivelsene. Et eksempel kan være et større antall katter som noen eier/har i sin husholdning og som går løs ute, eller eierløse katter som samler seg på bestemte plasser og utgjør et skadedyrproblem, for eksempel på lekeplasser for småbarn. Eier av kattene, eventuelt også eier av eiendommen som rammes, vil da ha en plikt til å foreta tiltak.

I motsetning til hundehold finnes det ingen regler om båndtvang for katt og vanlige huskatter kan derfor ferdes fritt også utenfor eier sin eiendom uten at eier kan lastes. Det finnes ufarlige luktestoffer, blant annet basert på hvitløk, som kan benyttes utendørs hvis man plages av katter på sin eiendom. Særlig kan det være aktuelt rundt foringsplasser for småfugl, som kan tiltrekke katter på fuglejakt, eller under terrasser og trapper hvor katter kan ha tilhold. Eierløse katter som er syke skal ivaretas og eventuelt avlives av Mattilsynet i medhold av dyrevelferdsloven.

Dersom eierløse katter mates systematisk, vil det i lys av dyrevelferdsloven også påligge den som mater et ansvar for dyrenes ve og vel. Ellers er det slik at alle som påtreffer et sykt dyr har plikt til å hjelpe ut fra dyrevelferdsloven, og eventuelt varsle Mattilsynet/politiet. Det står mer om katter på Mattilsynet sin hjemmeside. 

Lovverk og linker

Folkehelseloven
Forskrift om miljørettet helsevern
Hundeloven
Forskrift om skadedyrbekjempelse
FHI: Skadedyrveilederen
FHI: Liste over godkjente skadedyrbekjempere
Mattilsynet