Psykososialt miljø

Alle barn har rett til et trygt og godt psykososialt miljø i barnehage og skole. Dette er en viktig del i arbeidet med miljørettet helsevern for å sikre barn et trygt og godt leke- og læringsmiljø.

Et godt psykososialt miljø er viktig for barns fysiske og psykiske helse. Det å arbeide langsiktig og systematisk med dette vil ha forebyggende effekt mot mobbing og andre krenkelser, og bidra til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø. Arbeid med barns psykososiale miljø skal ligge til grunn for all aktivitet i barnehagen og skolen, og bidra til trivsel og gode forutsetninger for læring og utvikling hos alle barn og unge.

Helse- og miljøtilsyn Salten jobber utadrettet mot barnehager og skoler i våre 11 eierkommuner på dette temaet gjennom tilsyn, rådgivning og veiledning. Vårt fokus er på det systemrettede arbeidet.

§12 Psykososiale forhold henger tett sammen med andre paragrafer i Forskrift om miljørettet helsevern og skoler samt Opplæringsloven og Lov om barnehager. Det er derfor viktig og nødvendig med et tverrfaglig fokus.

Lovverk

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler
Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole

Lenker

Rundskriv regelverk om skolemiljø - UDIR-3-2017
Regjeringen - Læringsmiljø og mobbing
Mestre hele livet - Regjeringens strategi for en god psykisk helse (2017-2022)
UDIR - Nullmobbing.no
UDIR - Barnehagemiljø
UDIR - Skolemiljø
Læringsmiljøsenteret - Mobbing i skolen
Læringsmiljøsenteret - Mobbing i barnehagen
Foreldreutvalget for barnehager
Foreldreutvalget for grunnopplæringen
Læringsmiljøsenteret - Film om mobbing i barnehagen
UDIR - Veileder "Barns trivsel - voksnes ansvar"
NFK - Mobbeombudet i Nordland