Plansaker

Helsehensyn skal ivaretas i all kommunal planlegging både gjennom medvirkning i planarbeidet og gjennom uttalelser til ulike planer.

Helsehensyn skal høres tidlig i planfasen og helst gjennom de ordinære planprosessene.  Folkehelseloven pålegger kommunen å  fremme folkehelse innen de oppgaver og virkemidler kommunen er tillagt.

PBL, §1-4, sier at plan- og bygningsmyndighetene skal samarbeide med andre offentlige myndigheter som har interesse i saker etter plan- og bygningsloven og innhente uttalelse i spørsmål som hører under vedkommende myndighets saksområde. Plan- og bygningsmyndighetene har også en samordningsplikt etter PBL § 21-5.

Forskrift om miljørettet helsevern har i sin veiledning tatt opp helsehensyn flere steder. Forskriften omfatter både private og offentlige virksomheter og ivaretar bla. helsehensyn i lokaler hvor folk ferdes. § 3 tar opp helsehensyn i planprosesser, § 5 ivaretar kommunens krav om oversikt og medvirkning. I tillegg setter kap 3 miljø- og helsekrav til beliggenhet, utvendige helsekrav (for eksempel avfallshåndtering), samt helsemessige forhold i virksomheter. § 10 skal sikre hygiene, inneklima, sanitæranlegg, ulykkesforebygging, etc i lokaler som benyttes av flere mennesker. En del virksomheter har meldeplikt til kommunen ved nybygg/endringer (§14). Dersom slike saker behandles gjennom PBL trengs ikke egen melding. Det betyr at det forutsettes at helsehensyn høres gjennom de ordinære planprosesser. 

Uansett saksgang og prosess kan miljørettet helsevern kreve opplysninger i enkeltsaker der det er et helsemessig behov for det. Det kan også kreves gransking og/eller retting (folkehelseloven §§ 13-14).

Det er ønskelig at bygningsmyndighetene i kommunene har rutiner for å ivareta helsehensyn i plansaker. Det er utarbeidet en mal til slik sjekkliste (se under). I minimum skal saker av offentlig karakter og som dreier seg om lokaler hvor allmennheten eller flere mennesker har adgang og oppholder seg, overnattingssteder og steder med off. toalett, rutinemessig sendes HMTS/kommuneoverlegen til uttalelse/godkjenning før kommunal sluttbehandling. Endring av eksisterende eller nye skoler og barnehager skal ha egen plangodkjenning av HMTS/kommuneoverlegen (forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler).

Sjekkliste for å ivareta helsehensyn i kommunal saksbehandling: Sjekkliste helsehensyn i plansaker 

Lovverk

Plan- og bygningsloven
Byggeteknisk forskrift  
Folkehelseloven
Forskrift om miljørettet helsevern med veileder