w

Hygiene

Virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe.

24.05.201911:25 Viktor Håkonsen

I tilknytning til virksomheter skal det tas hensyn til trafikkforhold, tilgjengelighet, forurensning, støy, klimaforhold og risikofaktorer i miljøet, samt områdets utforming og topografi.

Virksomheter skal ikke påføre ulemper for omgivelsene og det skal være gode helsemessige forhold inne. Herunder krav til inneklima, lys, lydforhold, renhold, sanitæranlegg, ulykkesforebygging, forebygge smittsomme sykdommer. Det kreves forebygging mot legionellasmitte. 

Institusjoner og virksomheter som driver læring, pleie og omsorg skal sikre et godt sosialt miljø.

Meldeplikt

En rekke virksomheter er meldepliktige i hht. forskrift om miljørettet helsevern. 

Virksomheter som er meldepliktige til kommunen ved nyetableringer/endringer er blant annet:

  • Forsamlingslokaler
  • Campingplasser og andre lignende virksomheter hvor allmennheten har adgang
  • Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang
  • Virksomheter som har kjøletårn eller lignende innretninger (legionella risiko)
  • Asylmottak
  • Hospitser

Melding skal inneholde kortfattet oversikt over positive og negative miljøforhold ved virksomheten som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen og i nødvendig utstrekning omfatte: 

  • Aktuelle miljøfaktorer og årsakene til deres opptreden
  • Vurdering av miljøfaktorenes helseeffekter, herunder risiko for helseeffekter
  • Vurdering av mulige forebyggende og avbøtende tiltak

Helse - og miljøtilsyn Salten 

Vi prioriterer tilsyn på virksomheter med legionellarisiko, herunder bedrifter med kjøletårn eller luftscrubber, og institusjoner som har dusjanlegg( sykehjem, sykehus). I tillegg føres jevnlig hygienetilsyn på campingplasser og andre typer overnattingssteder.

Lovverk og meldeskjema

Meldeskjema miljørettet helsevern 
Folkehelseloven 
Forskrift om miljørettet helsevern med veileder
Plan- og bygningsloven 
Byggteknisk forskrift 

Lovverk og linker

IHR forskriften
Folkehelseinstituttet sin informasjon 
Forskrift om skadedyrbekjempelse

 

Fagområder

Fagområder

Prosjekter