w

Vann og legionella

Drikkevann, badeanlegg, dusjanlegg, legionella.

24.05.201911:21 Viktor Håkonsen

Badeanlegg

Krav til badeanlegg er regulert gjennom folkehelseloven i egen forskrift, forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstue m.v. Badeanlegg er meldepliktige til kommunen. Alle badeanlegg tilgjengelig for offentlig bruk omfattes. HMTS fører derfor tilsyn ikke bare på skoleanlegg, men også mange andre badeanlegg. I vårt område finnes det eksempelvis flere bad knyttet til fritidsanlegg, hotell og rehabilitering/helseinstitusjon.

Etter vår tilsynsplan besøkes badeanleggene hvert 3-4 år. Det vil si at 7-8 anlegg besøkes årlig. Det føres kontroll med at driftsovervåkingen fungerer, tilstand på bygningsmassen og det tekniske anlegget, sikkerhetsforhold og internkontroll. Se også artikkel med meldeskjema for badeanlegg: badeanlegg.

Lovverk og linker

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

Drikkevann

Forsyning av drikkevann skal være tilstrekkelig, ha tilfredsstillende kvalitet, ikke inneholde helseskadelig forurensning av noe slag og forøvrig være helsemessig betryggende. Tilsyn med drikkevann er regulert gjennom både matlov, folkehelselov og forskrift om vannforsyning og drikkevann. 

HMTS bistår kommunene/kommuneoverlegene i saker vedrørende drikkevann og vannverk. Det kan gjelde uttalelse før Mattilsynet behandler søknad om godkjenning av hele eller deler av vannforsyningssystemer, eller andre forhold av helsemessig karakter knyttet til drikkevannsforsyning. Godkjenningskravet for vannforsyningsanlegg gjelder de som forsyner minst 20 husstander/hytter, minst 50 personer, helseinstitusjon eller skole/barnehage. Godkjenningsmyndighet er Mattilsynet. Før godkjenning gis, innhentes uttalelse fra berørte kommuner om forhold som angår miljørettet helsevern og arealdisponering. 

Lovverk og linker

Forskrift om vannforsyning og drikkevann
Smittevernhåndboka kap. 08 om vannhygiene

Legionella

Legionellose er en bakteriell sykdom som forårsakes av legionellabakterien. Det er til nå beskrevet 56 arter og underarter av Legionellabakterien og 70 undergrupper (serogrupper). Minst 20 arter er sykdomsfram­kallende hos mennesker. Bakteriene forekommer naturlig i vannkilder. De kommer inn via vannforsyningen og kan blomstre opp i interne vannfordelingsnett, eller andre innretninger, hvis vekstforholdene ligger til rette. Bakteriene kan deretter smitte brukerne via vanndråper som pustes inn fra dusjanlegg eller annet som forstøver vannet. Det er derfor krav om beskyttelse mot luftsmitte av legionella.

Legionellarisiko er ett spesielt kritisk punkt som kan gjelde mange forskjellige virksomheter, både de som vi besøker særskilt i forbindelse med vårt regelmessige tilsyn (skoler, basseng, camping), men også svært mange andre bransjer.

I prinsippet skal alle virksomheter uansett bransje, herunder også eiendommer, ta hensyn til og ha rutiner for å kontrollere legionellarisiko. Det kan være de som leier ut rom, hoteller, båter, bedrifter.

Vi har prioritert legionellatilsyn på steder som har særskilt sårbare brukere (sykehjem, sykehus) samt de steder som har risikoinnretninger som kan smitte mange (kjøletårn, luftscrubbere). I tillegg vil de steder vi besøker ellers, også bli spurt om sine legionellatiltak/rutiner. 

Når det gjelder private dusjanlegg er det opp til eier/bruker å følge med. Fare for smitte fra private dusjer i egen husholdning eller boligselskap kan reduseres ytterligere ved hjelp av enkle tiltak. Nasjonalt folkehelseinstitutt har utarbeidet informasjon om hvordan man kan forebygge smitte hjemme hos seg selv. Her finner du gode råd for rensing av dusjen samt informasjon om legionella og legionærsyken.

Forskrift og veileder setter krav innenfor meldeplikt, temperaturvilkår og mikrobiogisk overvåking.

Lovverk og linker

Forskrift om miljørettet helsevern
Forebygging av legionellasmitte – veileder til forskriften 

Veileder om rutiner på dusjanlegg (HMTS)
Forebygging av legionellasmitte hjemme (Fhi)
Smitteveileder Legionellose for helsepersonell (Fhi)