Skoler og barnehager

Utskriftsvennling side

Barns arbeidsmiljø

Alle skoler og barnehager skal tilfredsstille bestemmelsene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler med veiledere og være godkjent av kommunen i henhold til denne.  Dette gjelder skoler og barnehager som faller innenfor følgende definisjon:

 1. barnehager og andre virksomheter som mot godtgjøring gir tilsyn med og omsorg for barn under skolepliktig alder når:

   a) virksomheten er regelmessig, og
   b) tilbyr en ukentlig oppholdstid på mer enn ti timer, og
   c) antall barn som er til stede samtidig, er tre eller flere.

2. grunnskoler

3. videregående skoler

Formålet er å bidra til at miljøet i barnehager og skoler fremmer helse, trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, samt forebygger sykdom og skade. Dette omfatter tilrettelegging for funksjonshemmede, psykososiale forhold, renhold, inneklima, sanitære forhold, m.m. Internkontroll er også viktig og det er virksomhetsleders ansvar å sikre at virksomheten har et tilfredsstillende internkontrollsystem. Se også psykososialt miljø,  internkontroll og inneklimasidene våre.

Godkjenning

Alle skoler og barnehager skal godkjennes etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomhet. Forskriftens §6 stiller krav om at det skal fremlegges søknad for godkjenningsmyndigheten.

Myndigheten til å godkjenne skoler og barnehager i henhold til bestemmelsene i dette lovverket er i utgangspunktet lagt til kommunestyret. Vi utfører saksbehandling og oppfølging av fagområdet for alle våre eierkommuner og de fleste (unntak er Beiarn og Værøy) har delegert vedtaksmyndighet i enkeltsaker til oss. Godkjenningsprosessen er todelt; plangodkjenning av planer for nyetablering eller renovering/ombygging/utvidelse av eksisterende virksomheter, og driftsgodkjenning etter at de nye eller endrede lokalene er tatt i bruk.

Søknadsskjema:
Søknadsskjema for plangodkjenning
Søknadsskjema for driftsgodkjenning

Godkjenningsstatus for barnehager og skoler, og årstall for siste gjennomførte tilsyn

Pr. 02.01.2019 var det totalt 73 skoler og 106 barnehager i de 11 eierkommunene våre. Godkjenningsstatus pr 02.01.2019 for kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold og Værøy. 

Tilsyn

I tillegg fører vi tilsyn med at skoler og barnehager fortsetter å tilfredsstille kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, også etter driftsgodkjenningen er gitt. Vi skal gjennomføre tilsyn ved den enkelte skole og barnehage minimum hvert 4. år.

Tilsynene de siste årene har vært gjennomført som tematilsyn, det vil si at vi ved tilsynsbesøket har fokusert på virksomhetens oppfølging av én eller noen få paragrafer.

Oversikt over tema for tidligere tilsyne:

2008-2010: Toalett-tilsyn på grunnskolene i Salten + Røst og Værøy
2013-2014: Tematilsyn vedlikeholdsstatus på barnehage- og skolebygg. 49 barnehager besøkt (19 av disse med avvik), 5 grunnskoler (4 med avvik) og 2 videregående skoler (ingen registrerte avvik).
2013-2015: Psykososialt miljø for elevene i grunnskolene i Salten + Røst og Værøy
2015: Bygningsrelatert lydmiljø i barnehager - Akustikk og ventilasjonsstøy.
2016-2017: Kampanje Ren Hånd-barnehager; fokus på håndhygiene og smittevern. Vi følger et opplegg utviklet av helsevernetaten i Bergen 
2016-2017: Nasjonal tilsynskampanje - inneklima på skoler. Kampanjen ble initiert av NEMFO, som også har laget prosjektrapport.
2017: Tematilsyn på vedlikeholdsstatus i barnehager og noen skolebygg.

Lovverk

Folkehelseloven
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. med veileder for skole og for barnehage
Plan- og bygningsloven 
Byggteknisk forskrift (TEK)
Opplæringsloven
Barnehageloven
Arbeidsmiljøloven

Linker

Miljø og helse – en forskningsbasert kunnskapsbase
Folkehelseinstituttets inneklimasider
Veileder om skadedyrbekjempelse i barnehager og skoler
Folkehelseinstituttets faglige råd: Barnehager og smittevern
Veileder for kartlegging av radon i skoler og barnehager
Veiledning til skoler og barnehager - NEMFO 
Prosjekteringsverktøy for universell utforming