Internkontroll

Utskriftsvennling side

I alle forskriftene til Folkehelseloven er det stilt krav om internkontroll. I dette ligger det at virksomheten selv plikter å skaffe seg oversikt over hvilke regler de må følge, og lage seg et system som sikrer at bestemmelsene blir fulgt. Eksempler på dette: 

 • Virksomheter som har dusjer må ha rutiner for å forebygge oppblomstring av legionella i vannfordelingssystemet, og rutiner for håndtering av legionellaproblemer.

 • Alle ansatte i skoler og barnehager skal vite "hvordan førstehjelp ytes". Derfor må skoler og barnehager ha rutiner for førstehjelpsopplæringen av de ansatte.

 • Tatoverings- og piercingstudioer må ha rutiner for sterilisering av alt utstyr som benyttes til penetrering av hud (med mindre det benyttes engangsutstyr).

Etablering av et internkontrollsystem (IK-system) vil si at rutiner skriftliggjøres og systematiseres. Noen av disse rutinene finnes kanskje allerede muntlig, eller skrevet på oppslag på veggen. Andre må utarbeides for å ivareta alle bestemmelsene. Krav til skriftlige rutiner vil generelt gjelde der mangel på slik dokumentasjon kan medføre betydelige helsemessige konsekvenser hvis noe går galt. IK-system etter Folkehelselovens forskrifter bør samordnes med IK-system som skal dekke annet lovverk (for eksempel Arbeidsmiljøloven). IK-systemet bør være enkelt og systematisk og vise at ”slik gjør vi det her hos oss!”

Å komme i gang:

1. Kartlegg lover og forskrifter som gjelder virksomheten.
2. Gå gjennom bestemmelsene og vurder om de gjelder din virksomhet.
3. Avgjør hvilke rutiner som må etableres og dokumenteres for å ivareta bestemmelsene.

I arbeidet med pkt.3 kan det anbefales at virksomheten ser på veiledere til forskriftene for nærmere utdyping av hvordan forskriftsbestemmelsene skal forstås.

Elementer som skal inngå i et IK-system (§4)

 • mål for internkontrollarbeidet

 • organisasjonskart som viser fordeling av ansvar, med kontaktinformasjon

 • regelverk som gjelder for virksomheten

 • rapporter fra tilsynsmyndigheter

 • rutiner for registrering og håndtering av avvik

 • årshjul for internkontrollarbeidet med tidfesting av internkontrollrunder og årlig gjennomgang av rutiner og innrapporterte avvik

 • opplæring av ansatte i vedtatte rutiner

 • rutiner for å ivareta de enkelte bestemmelser i forskriftene


Lovverk

Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.
Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)
Forskrift om skadedyrbekjempelse
Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v.
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.