Hygiene

Utskriftsvennling side

Virksomheter og eiendommer skal planlegges, bygges, tilrettelegges, drives og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører fare for helseskade eller helsemessig ulempe. En rekke offentlig tilgjengelige lokaler/områder er meldepliktige i hht. forskrift om miljørettet helsevern. Særskilt krav om forebygging mot legionellasmitte gjelder.

Virksomheter som er meldepliktige til kommunen ved nyetableringer/endringer er blant annet:

 • Forsamlingslokaler

 • Campingplasser og andre lignende virksomheter hvor allmennheten har adgang

 • Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang

 • Virksomheter som har kjøletårn eller lignende innretninger (legionella risiko)

 • Asylmottak

 • Hospitser

Melding skal inneholde kortfattet oversikt over positive og negative miljøforhold ved virksomheten som direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen og i nødvendig utstrekning omfatte: 

 • Aktuelle miljøfaktorer og årsakene til deres opptreden

 • Vurdering av miljøfaktorenes helseeffekter, herunder risiko for helseeffekter

 • Vurdering av mulige forebyggende og avbøtende tiltak

Det prioriteres tilsyn på virksomheter med legionellarisiko, herunder bedrifter med kjøletårn eller luftscrubber, og institusjoner som har dusjanlegg. I tillegg føres jevnlig hygienetilsyn på campingplasser og andre typer overnattingssteder.

Lovverk og meldeskjema

meldeskjema miljørettet helsevern.
Folkehelseloven 
Forskrift om miljørettet helsevern med veileder
Plan- og bygningsloven 
Byggteknisk forskrift 

Hygienesertifikat for skip i utenlandsfart

Vi utsteder  hygienesertifikat (ship sanitation control exemption certificate) i samråd med kommuneoverlegene i Sørfold og Bodø i henhold til IHR forskriften (internasjonalt helsereglement). Sertifikatene gjelder skip som anløper utenlandske havner og har en gyldighet på ett halvt år.

Tjenesten utføres primært i kontortiden mandag - fredag. Arbeid utenom kontortid medfører økt timekostnad. Gebyr fastsettes av Helsedirektoratet:

 • Gebyr kr.1850,- timekostnad normaltid: kr. 1100,-. I tillegg kommer reiseutgifter

 • I Bodø vil det normalt koste ca. kr. 3000,- for båter ved Bodø havn /Burøya

 • For utstedelse i Sørfold vil det påløpe ca. 2-3 timer ekstra i tidskostnad samt kreiseutgifter, normalt ca kr. 5800,-

 Lovverk og linker

IHR forskriften
Folkehelseinstituttet sin informasjon 
Forskrift om skadedyrbekjempelse