Plansaker

Helsehensyn skal ivaretas i all kommunal planlegging både gjennom medvirkning i planarbeidet og gjennom uttalelser til ulike planer.