Inkluderende barnehage og skolemiljø

Bodø kommune er med i et landsomfattende prosjekt som skal styrke arbeidet med inkluderende barnehage og skolemiljø. Det vil arbeides med kompetanseutvikling for å forsterke arbeidet med psykososialt miljø, mobbing og andre krenkelser.

Prosjektet gjennomføres 2017 – 2018. Helse- og miljøtilsyn Salten har tatt på seg oppgaven med å organisere denne satsningen i Bodø kommune.

Det er tre skoler, Alstad barneskole, Alstad ungdomsskole og Saltvern skole, og tre barnehager, Vollen barnehage, Rensåsen barnehage og Læringsverkstedet Notveien barnehage.

Målet med satsningen er at skolene og barnehagene skal:

  • utvikle kompetansen og arbeidet med godt psykososialt miljø for barn og unge i skolen
  • forebygge og hindre all mobbing og krenkende atferd
  • opparbeide kunnskap om ulike former for mobbing og hvordan vi forebygger, avdekker og stopper dette
  • opparbeide begrepsforståelse og kjennskap til lovverk

Første nasjonale antimobbe kampanje ble gjennomført 1983-84 og emnet har vært omtalt lenge i lærerplanene ute i skolene. Opplæringsloven kapittel 9A setter føringen for skolens plikter for å tilfredsstille alle elevers rett til et godt skolemiljø. Samtidig er mobbetallene i landet relativt stabile. Rammeplanen for barnehager er revidert og kommet ut i en ny utgave i 2017, i denne er føringene for arbeidet med psykososialt miljø styrket og gir et bedre utgangspunkt for dette arbeidet.

I NOU 2015:2 legger «Djupedals-utvalget» fra et omfattende kunnskapsgrunnlag om hva som virker i arbeidet med å forebygge og håndtere mobbing for å utvikle og opprettholde trygge skolemiljø.

Forskning fokuserer mye på viktigheten med tidlig innsats når barn og unge opplever negativt barnehage- og skolemiljø, og derfor er det viktig å se hele utdanningsløpet under ett i forhold til psykososialt miljø. Å gjennomføre denne satsningen parallelt i skole og barnehage gir mulighet til å styrke samarbeidet mellom enhetene og systematisk videreføre arbeidet med trygge og gode miljø for barna.

Mer om satsningen kan leses her.