AKTUELT

Utskriftsvennling side

Lydmiljø i barnehager

Vi har funnet avvik ved "bygningsrelatert lydmiljø" i 77% av de 30 virksomhetene som ble besøkt, og på etterklangen i 65% av rommene i nybygde/ nyoppussede lokaler.

I "tematilsyn 2015" har vi kartlagt ventilasjonsstøy og etterklang/akustikk i 29 barnehager og 1 skole, fordelt på 8 kommuner. Vi valgte å kjøre tilsyn på dette temaet, fordi vi i årenes løp har mottatt flere henvendelser fra ulike barnehager om at de opplevde lydmiljøet i sine lokaler som "utilfredsstillende".

I forbindelse med tematilsynet har vi kartlagt ventilasjonsstøy i 180 rom, og etterklangstid i 179 rom. Måleverdiene fra hvert enkelt rom er så sammenholdt med normverdier gitt i norsk standard NS8175. Denne standarden definerer hva som er tilfredsstillende lydnivå fra tekniske installasjoner (så som ventilasjonsanlegg), og tilfredsstillende etterklangstid.

1 av 5 rom (19%) hadde avvik på ventilasjonsstøy. Det samme gjelder for etterklang - 1 av 5 rom (19%) hadde for lang etterklangstid. De rommene som hadde avvik var ganske jevnt fordelt på de virksomhetene som ble besøkt - det er 3 av 4 (77%) virksomheter som har ett eller noen få "problemrom". Det var bare 4 av de 30 virksomhetene som ikke hadde noen avvik.

Vi er kanskje mest betenkt over det vi har sett i nybygde/nyoppussede lokaler - der var det avvik på 65% av rommene i forhold til etterklangstid, og på 38% av rommene i forhold til ventilasjonsstøy. Kravene ble skjerpet i 2012 – det er viktig at både byggherrer og entreprenører tar disse innskjerpingene ad notam.

Med tanke på dette inneholder samlerapporten noen anbefalinger som vi mener det vil være fornuftig å følge hvis det skal bygges nye barnehager/skoler, eller hvis eksisterende barnehager/skoler skal renoveres/ombygges.

Samlerapporten finnes her: Samlerapport fra tematilsyn 2015.