AKTUELT

Utskriftsvennling side

Psykososialt miljø

I 2013-14 gjennomførte vi en utvidet oppfølging av grunnskolene i Salten sitt arbeid med elevenes psykososiale miljø. Det er nå skrevet en samlerapport for arbeidet.

I løpet av 2 år er nesten alle grunnskolene i Salten besøkt. Dette er en utvidet veiledning og informasjonsrunde knyttet til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler,  12. Dette er et svært viktig satsingsområde. I tillegg til en rapport med anbefalinger og oppsummering for hver skole, er det også laget en samlerapport med erfaringene fra arbeidet.

Generelt har det gitt godt utbytte av «eksternt» besøk med god tid til samtale, gjennomgang, systematisering og fokus.

  • Det anbefales at alle skolene lager egen plan for psykososialt miljø blant elevene. Mobbeplanen kan for eksempel inngå i denne som en avviksplan.

  • Helsesøster er svært viktig i arbeidet med psykososialt miljø for de unge med åpen dør, trygghet og taushetsplikt. Vi har deltatt løpende i kommunenes systemrettede innsats, spesielt i Bodø.

  • Styrende dokumenter: De må være til stede, oppdateres, symliggjøres og brukes. Eksempler: Mobbeplan, kriseplan, trivselsplan, ordensreglement, inspeksjonsplan, plan for psykososialt miljø blant elevene

  • Forebygging: Mange trivselstiltak og aktiviteter er forebyggende selv om de ansatte ikke ser slik på de (for eksempel turer, idrettsdager, teaterforestilling, fadderordning). Disse aktivitetene må definer som forbyggende, og evalueres i etterkant

  • Definisjoner: Når alle er kjent med definisjonen for eksempel mobbing, øker sjansen for å oppdage det og sette i verk rette tiltak.

  • Fravær: Mange har gode rutiner på registrering, varsling og tiltak. Andre steder må slike rutiner etableres og gjøres kjent.

  • Tverrfaglige møter: I underkant av 80 % av skolene har veletablerte og jevnlige tverrfaglige møter ved skolen. Faste tidspunkt for slike senker terskelen for å melde inn saker.  


Prosjektrapport: Psykososialt miljø for barn og unge: Delrapport – grunnskolene 2013-2014

Mer informasjon om prosjektet: Se fagområdet psykososialt miljø

Arbeidet videreføres 2015-16 med fokus på barnehagene. Se også: Prosjektplan videreføring: Psykososialt miljø for barn og unge i barnehagene 2015-2016