AKTUELT

Utskriftsvennling side

Støy

Sterk støy kan forårsake direkte skader på hørselen og påvirke livskvaliteten. I dag omgis vi av mange støykilder, for eksempel ventilasjon, vifter, høy musikk og trafikk.

Mye støy 

Sentalisering av befolkningen, med fortetting av virksomheter i forhold til boliger, økt trafikk, mye anleggsaktivitet og annet, har medført økt støybelastning. Regjeringen har i Soria Moria erklæringen vedtatt nasjonale mål for støyreduksjon fram til 2020.

Helseeffekter

Sterk støy kan forårsake direkte skader på hørselen. Som yrkesskade rapporteres hørselsskader som den største enkeltårsak i Norge i dag. I tillegg kan støy ha negative effekter på søvn, sannsynligvis øke risiko for hjerte-/karsykdom, og generelt føre til økt mistrivsel. På barn nevnes også negativ innvirkning på tale- og språkutviklingen.

Tilsynsmyndigheter

Både statlige og kommunale organ har tilsyn med støy, avhengig av hvilket saksområde som berøres. Kommunehelsetjensten sitt regelverk kommer inn som en mulig løsning der hvor støyhensyn ikke er tilstrekkelig ivaretatt av andre organ. I saker knyttet til vei, industri og flyplasser ivaretas støyhensynet primært av andre organ i stat/kommune.

Definisjon - målemetoder - tallverdier

Lyd er energi som spres i form av trykkbølger. Alle lyder består stort sett av mange rentoner i ulike frekvenser. Lydenergien kan måles og fremstilles etter en skala. Minste hørbare lyd er meget lav målt i lineær skala i forhold til sterk lyd, derfor fremstilles lydverdier i en logaritmisk skala:  desibel, dB. Minste hørbare lyd gir 0 dB mens smerteterskel er 140 dB. Bruk av logaritmer innebærer at tilsynelatende små tallendringer i dB egentlig er store forskjeller målt i lineær skala. Dobling av lydtrykk er for eksempel en økning med 3 dB, uansett hvor på skalaen man befinner seg. Økning av lydnivå fra 40 dB til 43 dB eller fra 100 dB til 103 dB innebærer altså i begge tilfeller en dobling av lydtrykket.

Lydnivå kan måles med egnet utstyr etter fastsatt metodikk. I større arealsaker beregnes støyutbredningen ( soneinndeling mm.).

Aktuelt lovverk og retningslinjer:

Forskrift om miljørettet helsevern  og om 

Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager 

Begge disse setter krav til støy/lydnivå. Utgangspunktet er at støy skal være lavest mulig og ikke medføre helsemessig ulempe eller overskride helsemessig forsvarlig nivå.

Anbefalte faglige normer for inneklima, kap. 16. fra Nasjonalt folkehelseinstitutt. 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 og veileder til denne fra Miljøverndepartementet.