Psykososialt miljø

Utskriftsvennling side

Miljørettet helsevern er hjemlet i folkehelselovens kap 3 og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. 

Fra 2013 har det vært satset spesielt på oppfølging av barn og unges psykiske helse. § 12 i forskriften. Det har vært fokus på å besøke alle skolene og baernehagene og jobbe tverfaglig tett med kommunene for oppfølging av dette arbeidet. 

Denne oppfølgingen har gitt større fokus og bedre systematisk arbeid med det psykososiale miljøet i virksomhetene. Noen erfaringer fra besøkene på skolene er:

  • Det anbefales at alle skolene lager egen plan for psykososialt miljø blant elevene. Mobbeplanen kan for eksempel inngå i denne som en avviksplan.

  • Helsesøster er svært viktig i arbeidet med psykososialt miljø for de unge med åpen dør, trygghet og taushetsplikt. Vi har deltatt løpende i kommunenes systemrettede innsats, spesielt i Bodø.

  • Styrende dokumenter: De må være til stede, oppdateres, symliggjøres og brukes. Eksempler: Mobbeplan, kriseplan, trivselsplan, ordensreglement, inspeksjonsplan, plan for psykososialt miljø blant elevene

  • Forebygging: Mange trivselstiltak og aktiviteter er forebyggende selv om de ansatte ikke ser slik på de (for eksempel turer, idrettsdager, teaterforestilling, fadderordning). Disse aktivitetene må definer som forbyggende, og evalueres i etterkant

  • Definisjoner: Når alle er kjent med definisjonen for eksempelvis mobbing, øker sjansen for å oppdage det og sette i verk rette tiltak.

  • Fravær: Mange har gode rutiner på registrering, varsling og tiltak. Andre steder må slike rutiner etableres og gjøres kjent.

  • Tverrfaglige møter: I underkant av 80 % av skolene har veletablerte og jevnlige tverrfaglige møter ved skolen. Faste tidspunkt for slike senker terskelen for å melde inn saker. 

Se også

Prosjektplan: Folkehelse i Salten - psykososialt miljø for barn og unge i grunnskolen 2013-2014

Psykososialt miljø for barn og unge: Delrapport – grunnskolene 2013-2014

Prosjektplan videreføring: Psykososialt miljø for barn og unge i barnehagene 2015-2016

Lovverk

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole

Linker
Skole:

Elevenes skolemiljø – Til deg som elev Utdanningsdirektoratet

Elevenes psykososiale miljø – Til deg som foreldre Utdanningsdirektoratet

Arbeid mot mobbing – Veileder for ansatte og ledere i grunnskolen  Utdanningsdirektoratet

Skolemiljøutvalg – Veileder til medlemmene Utdanningsdirektoratet

Digital mobbing moava.org

Å høre til - virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø Regjeringen

Barnehage:

Veileder om helse, miljø og trivsel i barnehagen Kunnskapsdepartementet 

Fra eldst til yngst - Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Kunnskapsdepartementet 

Barns trivsel - Voksnes ansvar - forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen Utdanningsdirektoratet

Til barnets beste - samarbeid mellom barnehage og barneverntjenesten Kunnskapsdepartementet 

Mobbing i barnehagen - Et hefte for deg som arbeider i barnehage Barne- og familiedepartementet