Psykososialt miljø

Utskriftsvennling side

Alle barn har rett til et trygt og godt psykososialt miljø i barnehage og skole. Psykososiale forhold er hjemlet i § 12 i Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler, og er en viktig del i arbeidet med miljørettet helsevern. Denne forskriften, sammen med opplæringslovens § 9A og barnehagelovens formålsparagraf, skal sikre barna et trygt og godt leke og læringsmiljø.

 

Et godt psykososialt miljø er viktig for barns fysiske og psykiske helse. Det å arbeide langsiktig og systematisk med dette vil ha forebyggende effekt mot mobbing og andre krenkelser, og bidra til å skape et inkluderende leke- og læringsmiljø. Arbeid med barns psykososiale miljø skal ligge til grunn for all aktivitet i barnehagen og skolen, og bidra til trivsel og gode forutsetninger for læring og utvikling hos alle barn og unge.

 

Helse- og miljøtilsyn Salten jobber utadrettet mot barnehager og skoler i våre 11 eierkommuner på dette temaet gjennom tilsyn, rådgivning og veiledning. Vårt fokus er på det systemrettede arbeidet.

 

§12 Psykososiale forhold henger tett sammen med andre paragrafer i Forskrift om miljørettet helsevern og skoler, samt Opplæringsloven og Lov om barnehager, et tverrfaglig fokus er derfor nødvendig.

 

Har du spørsmål angående dette temaet er det bare å ta kontakt med rådgiver Lill Tove Furre på telefon 982 23 932 / e-post Lf@hmts.no.

Lovverk

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skole

Linker

Rundskriv regelverk om skolemiljø - UDIR-3-2017

UDIR - Film om skolemiljø - regelverk for å avdekke mobbing

Regjeringen - Læringsmiljø og mobbing

Mestre hele livet - Regjeringens strategi for en god psykisk helse (2017-2022)

UDIR - Nullmobbing.no

UDIR - Barnehagemiljø

UDIR - Skolemiljø

Læringsmiljøsenteret - Mobbing i skolen

Læringsmiljøsenteret - Mobbing i barnehagen

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Læringsmiljøsenteret - Film om mobbing i barnehagen

UDIR - Veileder "Barns trivsel - voksnes ansvar"

NFK - Mobbeombudet i Nordland